Rewitalizacje

Opracowywane przez Nizio Design International koncepcje rewitalizacji są efektem zapotrzebowania deklarowanego przez lokalne władze i dotyczą „stref zdegradowanych”, czyli „obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”.

Koncepcje dotyczą zarówno działań „twardych” polegających na przekształcaniu przestrzeni, jak i działań „miękkich” zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności. Dotyczą obiektów, obszarów miast, których kształt i funkcje nie spełniają oczekiwań oraz wymogów wynikających ze zmieniających się warunków i potrzeb społecznych. Badania, analizy i tworzone w ich toku projekty służą wzmacnianiu potencjału miejsc, konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów oraz turystów.

Diagnoza to etap rozpoczynający wieloletni i złożony proces rewitalizacji, który polega m.in. na analizie danych statystycznych, bezpośrednim badaniu oczekiwań i problemów mieszkańców miast i gmin oraz analizie urbanistyczno-przestrzennej stref przeznaczonych do rewitalizacji. Diagnoza służy do wyznaczenia obszarów zdegradowanych, które w drodze uchwały stają się strefą rewitalizacji.

Kolejnym etapem jest opracowanie przez architektów dla wyznaczonej przestrzeni koncepcji rewitalizacji, która ukazuje kierunki i możliwości działań, jakie należy podjąć aby uzyskać założone cele. Wytyczną do opracowania jest tekst ustawy z dnia 9 października 2015 r., który określa rewitalizację, jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Złożoność prac, jakie składają się na ten proces powoduje, że jest to proces wieloetapowy. Istotnym aspektem jest angażowanie „interesariuszy”, czyli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli nieruchomości znajdujących się na tym obszarze, innych mieszkańców gminy, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jak również jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.

Opracowując koncepcje pracownia prowadzi kompleksowe działania, poczynając od badań społecznych, przeprowadzanych wśród grup interesariuszy, jak również konsultacji społecznych, które w konsekwencji zmierzają do wypracowania projektów zgodnych z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami danej gminy, miasta.

Kluczowa jest tu poprawa postrzegania miasta przez jego mieszkańców, wydobycie i podkreślenie naturalnego oraz historycznego potencjału, poprawienie warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, szansa na tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia. Opracowane przez Nizio Design International koncepcje są punktem wyjścia dla dalszych konsultacji, dyskusji z mieszkańcami, tworzenia planów budżetowych oraz pozyskiwania środków na realizację planowanych zmian i przeobrażeń miejskich obszarów


Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki – rewitalizacja dawnej kopalni “Julia” w Wałbrzychu
Nagroda TopBuilder 2013
“Świętokrzyski Sztetl” – Rewitalizacja synagogi w Chmielniku
Projekt zrealizowany
Rewitalizacja i rewaloryzacja dawnego młynu Rothera w Bydgoszczy
Wystawa stała Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie
Koncepcja rewitalizacji wybranych obszarów miasta Łęczyca /
Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego
„Lapidarium Detalu”
Łódź – narzędzie do międzynarodowej promocji miasta poprzez rewitalizacje
Rewitalizacja zamku w Łańcucie
Centrum Edukacji i Rekreacji Przyrodniczej w Gminie Opole Lubelskie
Rewitalizacja rynku w Janowie Lubelskim