Koncepcja rewitalizacji wybranych obszarów miasta Łęczyca /


Projekt koncepcyjny

Przygotowana koncepcja rewitalizacji to narzędzie do realizacji strategicznych celów miasta. Wyniki badań społecznych opracowanych i przeprowadzonych przez pracownię Nizio Design International stanowiły wytyczną dla procesu projektowego. Rewitalizacja ma prowadzić do kompleksowego rozwoju społeczno-gospodarczego, podniesienia atrakcyjności turystycznej i jakości życia. W toku analiz przestrzennych i analiz dokumentów wyodrębniono zagadnienia i obszary istotne dla rozwoju miasta: rekreacja, sport i turystyka, historia, dorobek kulturowo-architektoniczny XX w. oraz infrastruktura poprzemysłowa. W koncepcji określono propozycje rewitalizacji dla terenów przyległych do zalewu miejskiego. Projekty opracowane na podstawie badań poddano w lutym 2016 roku społecznym konsultacjom, podczas których architekci prowadzili dyskusje i warsztaty z udziałem mieszkańców Łęczycy.